Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > ELTES kodex

ELTES kodex

Ve společnosti ELTES, s.r.o. dbáme na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem ven z firmy. Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a vytvářejí tak obrázek o společnosti.

Při svém rozhodování zohledňuje ochranu osobních údajů, ochrany zdraví a životů pracovníků. Součástí řízení ELTES, s.ro. je zodpovědný přístup k hospodaření s energiemi.

Společnost se proto rozhodla vydat tyto obecně platné zásady písemně, aby tak usnadnila jejich šíření a umožnila zavádění těchto pravidel ve všech částech společnosti a ve všech jejích pobočkách.

Dodržování těchto principů je základním požadavkem firmy Eltes, s.r.o. a zároveň známkou příslušnosti k této společnosti.

Zavazujeme se:

 • dodržovat požadavky platných právních předpisů, technických norem a požadavků společnosti ELTES, s.r.o. souvisejících s činností společnosti, pravidelně vyhodnocovat soulad s těmito požadavky a přijímat související opatření
 • kvalitou služeb plnit požadavky zákazníka, získat si jeho důvěru a dosáhnout jeho spokojenosti
 • vytvořením decentralizované organizace dosáhnout toho, abychom byli blízko našim zákazníkům, byli s nimi ve styku a dobře porozuměli jejich potřebám
 • každý zaměstnanec je reprezentantem společnosti a svojí prací, chováním a vystupováním nejen udržuje, ale pomáhá zvyšovat důvěryhodnost a dobré jméno společnosti
 • neustálým vzděláváním  a  výchovou  zaměstnanců  dosáhnout  zvýšení kvality  činnosti na všech pracovištích společnosti; zvyšování kvalifikace pracovníků je jednou z důležitých zásad fungování naší společnosti
 • každý pracovník musí znát a dodržovat interní řídicí dokumenty společnosti, které se týkají jeho práce; dokonalá souhra všech pracovníků je předpokladem úspěšnosti naší společnosti
 • zvyšovat výkonnost jednotlivých procesů a tím trvale zlepšovat efektivnost integrovaného systému managementu
 • usilovat o co nejmenší dopad provozu technologie na životní prostředí, zvláště pak o ochranu ovzduší, průběžně vyhledávat možnosti  prevence  dopadů  na  životní prostředí
 • snižovat spotřebu energií, vody, surovin a dalších materiálů, do maximální možné míry eliminovat produkci odpadů
 • před zavedením nových technologií a výrobků i při rozšiřování výrobních kapacit brát na zřetel možné dopady na životní prostředí a obyvatelstvo, využívat nejnovějších dostupných technik a technologií šetrných k životnímu prostředí a minimalizující energetickou náročnost
 • podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti
 • identifikovat a vyhodnocovat existující rizika, následně analyzovat jejich příčiny a zdroje, přijímat opatření k prevenci rizik za účelem jejich úplného odstranění nebo maximálnímu omezení dopadu na procesy i zaměstnance
 • důslednou prevencí předcházet haváriím, skoronehodám a všem rizikovým situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví všech pracovníků - interních i externích
 • důsledně prosazovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci u externích zaměstnanců smluvních společností, upřednostňovat takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy
 • motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost pracovníků pro dodržování podmínek BOZP

STAVÍME ZÁKAZNÍKA NA PRVNÍ MÍSTO

 • Společnost se k zákazníkům chová s respektem, veškeré informace jsou důvěrné a neupřednostňuje jiného zákazníka
 • Udržujeme korektní obchodní vztahy se svými zákazníky, dodavateli i poskytovateli služeb.
 • Potřeby zákazníka mají nejvyšší prioritu při naplňování strategie firmy.
 • Zákazník je centrem naší pozornosti a našeho úsilí.
 • Budujeme se zákazníky dlouhodobé vztahy založené na důvěře a partnerství.
 • Našimi klienty jsou jak zákazníci firmy, tak interní spolupracovníci.
 • Máme pochopení pro to, že i zákazník je člen týmu a má své požadavky.
 • Zvládneme i náročné zákazníky, každý zákazník nám pomáhá se zlepšovat.
 • Jednáme profesionálně.
 • Hledáme postupy, metody a způsoby, jak co nejlépe, v nejvyšší kvalitě a v dohodnutém termínu vyhovět požadavkům našich zákazníků.
 • Chráníme soukromí našich zákazníků, s jejich osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem.
 • Není malých zákazníků.

JEDNÁME KOREKTNĚ S OBCHODNÍMI PARTNERY

 • Jednáme s obchodními partnery podle etických měřítek a dodržujeme příslušné právní předpisy.
 • Vyhýbáme se všem situacím, kdy by mohlo dojit ke střetu osobních a obchodních zájmů.
 • Odmítneme jakékoliv jednání, jehož důsledkem by mohla být ohrožena naše nestrannost při rozhodování o záležitostech našich zákazníků
   nebo dodavatelů, abychom neohrozili dobrou pověst a důvěryhodnost firmy.
 • Netolerujeme nelegální, ani nečestné prostředky jako přijímání a poskytování úplatků či jiných plateb za účelem podpory obchodních zájmů firmy.
 • Nevyužíváme výhody vyplývající z pracovního postavení, ani informace získané při výkonu práce k osobnímu prospěchu, ani prospěchu jiných osob a neovlivňujeme žádnou osobu či instituci zneužitím pracovního postavení.
 • Nepřijímáme ani nevyžadujeme dárky a pozornosti, které by mohly ovlivnit naši nestrannost, nebo jednání směřující proti zájmům naší firmy.